Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T
Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T
Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T
Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T
Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T
Crosna SPA
★   ★   ★
P E N S J O N A T

RODO

Pensjonat Crosna SPA

Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna

 

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 

FIRMA "WALUŚ" Maria Kozłowska i Henryk Kozłowski Sp.J.

ul. Świętej Kingi 73 c

34-450 Krościenko nad Dunajcem

NIP: 735-276-43-32

 

tel: 602605832, 182623390

biuro@crosna.pl

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności,
co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej
, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa w sposób widoczny
i zrozumiały.

 

 

2. Czy został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych?

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

 

W celu dokonywania rezerwacji noclegu Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, e-mail, telefon. Ponadto w celu dokonania rejestracji gościa Administrator pozyskuje następujące dane osobowe: adres zamieszkania, PESEL. W przypadku dzieci do lat 16 Administrator pozyskuje również zgodę opiekuna prawnego na pozyskanie danych osobowych dziecka.

 

W przypadku konieczności wystawienia na przedsiębiorcę (tj. na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) faktury (zgodnie z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dodatkowe dane osobowe: nazwa firmy, NIP, adres siedziby.

 

Administrator może zażądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości jedynie „do wglądu”, czyli do weryfikacji i spisania koniecznych (tj. nie wszystkich) danych osobowych do zawarcia umowy, ewentualnie również danych niezbędnych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celu np. dochodzenia ewentualnych roszczeń).

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom znajdującym się na terenie obiektu, pozyskiwany i zapisywany jest obraz z systemu monitoringu wizyjnego tj. wizerunek osób oraz numery identyfikacyjne tablic rejestracyjnych pojazdów. Nagranie z kamer systemu monitoringu jest przechowywane przez okres do 3 miesięcy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora jest umowa o świadczenie usług hotelarskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  

 

4. Jaki jest okres przetwarzania danych osobowych?

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres do 3 lat od zakończenia umowy umowa o świadczenie usług hotelarskich.

 

 

5. Kto jest lub może być odbiorcą danych osobowych?


Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

 • podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług na życzenie gościa, tj. podmiotom świadczącym usługi:
  • transportowe i taksówkarskie,
  • rekreacyjne, aktywności fizycznej,
  • odnowy biologicznej, masażu, spa i wellness,
  • cateringowe.

Uwaga: Na stronie internetowej www.crosna.pl oraz www.crosna-spa.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

6. Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

 

Przysługują Państwu prawa wynikające z RODO, tj.:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  – w przypadku, gdy dane 
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku,
  gdy przetwarzanie odbywa 
  się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, 
  z zastrzeżeniem,
  że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  

7. Czy dane osobowe będą podlegały profilowaniu, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana
lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem zapisów punktu nr 5.Pakiet Wielkanocny

Oferta dla Seniorów 60+

 • Rabat 10%*, basen
  i jacuzzi w cenie


* Rabat od ceny pobytu, obowiązuje poza sezonem
od poniedziałku do piątku, pobyt min 2 doby

Oferta dla  Wędkarzy

Rabat 5%*

Odcinek Specjalny Dunajec

* Rabat od ceny pobytu, obowiązuje poza sezonem, pobyt min 2 doby